Zhejiang Lishui Guyanhuaxiang Art Center / line+ studio

منبع: https://www.archdaily.com/1016056/zhejiang-lishui-guyanhuaxiang-art-center-line-plus-studio