Haiyan Ke Tang / Yanfei Architects + Elepheno Architects

منبع: https://www.archdaily.com/1016057/haiyan-ke-tang-yanfei-architects-plus-elepheno-architects