Residence 222 / Eraclis Papachristou Architects

منبع: https://www.archdaily.com/995212/residence-222-eraclis-papachristou-architects