Katouzian House / NOIR Studio

منبع: https://www.archdaily.com/1006426/kato،an-،use-noir-studio