Jiangsu Jingjiang Senior High School New Campus / Zhaohui Rong Studio

منبع: https://www.archdaily.com/1006422/jiangsu-jingjiang-senior-high-sc،ol-new-campus-zhaohui-rong-studio