Shkrub House / Makhno Studio

منبع: https://www.archdaily.com/1017175/shkrub-،use-makhno-studio