ShineMaker Residence / CLB Architects

منبع: https://www.archdaily.com/1013951/،nemaker-residence-clb-architects