Kobe Hyogo House / YYA / Yusuke Yoshino Architects

منبع: https://www.archdaily.com/1012442/kobe-hyogo-،use-yya-yusuke-yo،no-architects