House in Kutná Hora / BYRÓ architekti

منبع: https://www.archdaily.com/1014317/،use-in-kutna-،ra-byr-architekti