B/W Residence / ACA Architects

منبع: https://www.archdaily.com/1015835/b-w-residence-aca-architects