60 سال معماری باربی: وقتی فرهنگ عامه با طراحی روبرو می شود

منبع: https://www.archdaily.com/1004435/60-years-of-barbie-architecture-when-popular-culture-meets-design