کلبه پریسکوپ / ELSE | آرک دیلی

منبع: https://www.archdaily.com/1004366/periscope-hut-else