پردیس / KOKUYO | آرک دیلی

منبع: https://www.archdaily.com/1003596/the-campus-kokuyo