معماران ند دوحه / دیوید چیپرفیلد

منبع: https://www.archdaily.com/1003796/the-ned-doha-david-chipperfield-architects