مرکز بازدیدکنندگان پارک هایکو شیکسیو / MUDA-Architects

منبع: https://www.archdaily.com/1003389/haikou-xixiu-park-visitor-center-muda-architects