سرویس بهداشتی عمومی Sky Light / دفتر معماری مردمی

منبع: https://www.archdaily.com/1003926/sky-light-public-restroom-peoples-architecture-office