ساختمان جدید پارلمان هند / طراحی، برنامه ریزی و مدیریت HCP

منبع: https://www.archdaily.com/1003508/new-building-for-the-parliament-of-india-hcp-design-planning-and-management