زمین بازی شهری / McCloy + Muchemwa

منبع: https://www.archdaily.com/1004326/urban-playground-mccloy-plus-muchemw،