دفتر/ایستگاه فضایی Saturnbird Coffee در شانگهای

منبع: https://www.archdaily.com/1003898/saturnbird-coffees-shanghai-office-،estation