خانه MD / معماران Didonè Comacchio

منبع: https://www.archdaily.com/1003417/،use-md-didone-comacchio-architects