خانه با سقف غشایی / یوکو ناگایاما و همکاران + دیدی یوشیدا + همکاران

منبع: https://www.archdaily.com/1003728/،use-with-mem،ne-roof-yuko-nagayama-and-،ociates