ایستگاه آتش نشانی برامیر / دفتر DBG

منبع: https://www.archdaily.com/1003640/،mier-fire-station-bureau-dbg