اقامت در مزرعه خلیج آیرون کریک / میشو و همکاران

منبع: https://www.archdaily.com/1004453/iron-creek-bay-farm-stay-mis،-and-،ociates