اضافه کردن و بازسازی جاده Fenimore / وضوح: 4 معماری

منبع: https://www.archdaily.com/1003623/fenimore-road-addition-and-renovation-resolution-4-architecture